Home

Welkom op de website van Warmtebedrijf Scherpenzeel!

We zijn momenteel in de opstartfase; dit houdt in dat alle informatie die u hier leest nog onder voorbehoud is; U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Indien u interesse heeft in een kavel of nieuwbouwwoning in Scherpenzeel dan kunt u voor de precieze gang van zaken (te zijner tijd) contact opnemen met betreffende makelaar.

Warmtevisie Scherpenzeel

De gemeente Scherpenzeel heeft in het coalitieakkoord van 2018 de ambitie uitgesproken om in het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Vanuit de Nederlandse wetgeving wordt de Nederlandse gebouwde omgeving geacht in datzelfde jaar volledig aardgasvrij te zijn. In Nederland moeten er ca. 7,6 miljoen huishoudens van het gas af voor 2050. Dit betekent dat er ca. 18.000 woningen per maand van het aardgas af moeten, als we nú starten. Als samenleving staan we samen voor deze energietransitie, welke de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame bronnen betekent.

Per 1 juli 2018 dient alle nieuwbouw in Nederland – in principe – aardgasvrij gebouwd te worden; dus alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

Duurzame energie voor de bebouwde omgeving betekent enerzijds groene elektriciteit (groene stroom), anderzijds duurzame warmte. De gemeente Scherpenzeel is voornemens om (de nieuwbouw-)woningen in Scherpenzeel te voorzien van een aansluiting op een groen warmtenet. Dit betekent dat de toekomstige bewoners van deze woningen gebruik gaan maken van duurzaam opgewekte warmte voor ruimteverwarming en de verwarming van tapwater.

Voordelen hiervan zijn o.a. de grote duurzaamheids-stappen die hiermee te behalen zijn. Denk aan het eenvoudig realiseren van een EPC-0 woning, Met enkele PV-panelen op het dak erbij is de woning direct klimaatneutraal! Bovendien bespaart u tot wel 100% CO2, vergeleken met een woning op aardgas. Groene warmte is het goedkoopste, duurzaamste alternatief voor aardgas. De warmteset neemt weinig ruimte in beslag, omdat hij in elke (NEN-)meterkast – en in principe elk woningontwerp – past. Daarnaast is het hoogwaardige warmte; groene warmte kent geen capaciteitsbeperking; ruimteverwarming en warm tapwater zijn continu en onbeperkt beschikbaar.

Warmtenet Scherpenzeel

Een slim warmtenet
Stadsverwarming bestaat al sinds 1920 en er zijn ca. 230 warmtenetten in Nederland. De term stadsverwarming heeft nu nog wel eens een negatieve lading vanwege de ‘kinderziektes’  van vroeger. Met Scandinavische landen als voorbeeld zijn er echter Slimme Warmtenetten (smart grids) ontwikkeld in Nederland. Hierin wordt vraag en aanbod op afstand afgestemd zodat de warmtelevering zeer efficiënt verloopt.

Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt – nihil. Daarom spreken we in plaats van Stadsverwarming nu liever van een slim groen warmtenet (smart grid). De mogelijkheden van een smart grid gaan nog veel verder; er kunnen allerlei duurzame bronnen op worden aangesloten; denk aan restwarmte van de industrie of zelfs geothermie.

Buurtwarmte
Aangesloten op het slimme warmtenet is een Buurtwarmte-installatie (zie afbeelding voor een impressie). Deze zorgt voor warm water in het slimme warmtenet. Via het warmtenet ontvangen de aangesloten panden (woningen, bedrijven etc) warmte voor hun ruimteverwarming en de verwarming van hun tapwater. Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale resthoutsnippers die verder geen nut meer hebben, in combinatie met de restwarmte van de industrie uit Scherpenzeel zelf.

Duurzame biomassa en restwarmte
Als uitgangspunt voor de verwarming van het slimme warmtenet worden duurzame, lokale en regionale
– ruim voorradige – resthoutsnippers genomen. De resthout-stromen komen vrij uit onderhoud van o.a. tuinen, openbaar (stedelijk) groen, agrarisch landschapsbeheer en regulier onderhoud aan boslandschap uit de regio. De restsnippers (denk aan tak- en tophout) hebben geen hoogwaardiger doel; goed hout zoals boomstammen wordt niet als biomassa ingezet. Genoemd resthout kan wel duurzaam lokaal benut worden voor groene warmte.

De restwarmte kan geleverd worden door de lokale industrie die deze warmte ‘overhoudt’ aan het einde van hun productieproces. Deze warmte kan lokaal duurzaam benut worden wanneer de industrie deze warmte (terug-)levert aan het lokale warmtenet. Als warmte-leveranciers krijgen zij een vergoeding voor de door hen geleverde warmte op het warmtenet. MPD Groene Energie gaat hiervoor nog in overleg met geschikte partijen, want alleen samen met elkaar realiseren we een duurzaam Scherpenzeel!

 

Voordelen

Beperking van uw CO₂-uitstoot
Een keuze voor groene warmte is een keuze waarmee u uw CO₂-uitstoot direct tot wel 100% terugbrengt en meewerkt aan het beperken van klimaatsverandering. U kiest bewust voor een gezondere leefomgeving voor uzelf, en voor de komende generaties. Een nieuwbouwwoning met groene warmte en enkele m2’s aan zonnepanelen op het dak, is al gauw volledig klimaatneutraal!

U schakelt over naar een duurzame brandstof.
Biomassa is een CO₂-neutrale, hernieuwbare grondstof. Bij verantwoord snoeien, groeit er meer terug dan er verbruikt wordt. Fossiele brandstoffen zoals we die nu nog gebruiken, worden schaarser en zijn vervuilend. Bovendien zorgen fossiele brandstoffen zoals aardgas voor andere problemen, denk bijvoorbeeld aan Groningen.

Een veilig alternatief
In uw huishouden is geen gasinstallatie meer nodig. Zo verdwijnen oude, onveilige keukengeisers en Cv-installaties; U heeft geen last meer van het mogelijk aan laten staan van het vuur of het gas, of ook het risico op koolmonoxidevergiftiging is verleden tijd.

Meer comfort dan bij aardgas:
U krijgt één aanspreekpunt voor al uw vragen en u wordt volledig ontzorgd door onze service. U kunt 24/7 contact met het servicenummer opnemen met vragen over de installatie, onderhoudsverzoeken of zelfs het laten verhelpen van een storing. De warmteset blijft in eigendom van MPD Groene Energie; wanneer er iets mee is, komt onze warmteservice dit oplossing en zo nodig wordt de set kosteloos vervangen. Kortom: u wordt volledig ontzorgd voor hetzelfde geld als aardgas, met een optimale energie-efficiëntie en een prettig klimaat bij u in huis!

De toekomst is nog duurzamer
MPD Groene Energie zet zich in voor een versnelling van de energietransitie en neemt een actieve rol in het steeds verder verduurzamen; Wij onderzoeken de mogelijkheden van het aansluiten van diverse duurzame bronnen op het warmtenet, om de warmtevoorziening steeds robuuster ter maken.

Op het warmtenet is dus ook restwarmtelevering door de Scherpenzeelse industrie te realiseren. Zo wordt restwarmte niet langer verspild, maar benut.  Op termijn kunnen mogelijk nog andere bronnen op het warmtenet worden aangekoppeld; denk bijvoorbeeld aan geothermie, laagwaardige biomassa etc.

MPD Groene Energie heeft de (bedrijfs-)filosofie dat de energietransitie overal uit een locatie-specifieke mix van duurzame maatregelen zou moeten bestaan;  wind, zon, warmtepompen, geothermie, restwarmte, (laagwaardige) biomassa etc.; samen allemaal noodzakelijk voor een succesvolle transitie!