Tarieven warmte 2024 bekend

Elk jaar in december worden de tarieven voor warmte voor het nieuwe jaar vastgesteld. Goed nieuws, want Warmtebedrijf Scherpenzeel verlaagt het warmtetarief in 2024 van € 75,52 naar € 45,69. Dit tarief ligt ook in 2024 onder het maximale tarief van de ACM. In 2024 is er geen prijsplafond meer.

De maximum tarieven zoals ACM (Autoriteit Consument en Markt) die vaststelt voor vastrecht, meettarief en huur en onderhoud van de afleverset voor warmte zijn gestegen ten opzichte van 2023. Deze stijging wordt veroorzaakt door algemene kosten van materiaal en loonkostenstijging.

Ondanks deze stijging ligt het tarief voor vastrecht van Warmtebedrijf Scherpenzeel onder het ACM tarief.

Klik hier voor de informatie over de tarieven 2024

Warmtenetten in publieke handen

Vrijdag 21 oktober heeft minister Jetten een Kamerbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. Deze brief stelt dat de Nederlandse warmtenetten (voor tenminste 51%) in eigendom van de overheid moeten komen. De brief van minister Jetten maakt duidelijk dat het zijn keuze is dat warmtenetten publiek eigendom moeten worden. Een besluit dat de ontwikkeling van warmtenetten afremt.

Recent onderzoek van PWC in opdracht van minister Jetten bevestigt dat verplicht publiek eigendom van warmtenetten de warmtetransitie juist zal vertragen.  Warmtebedrijf Ede is van mening dat het onderbrengen van de hele warmteketen bij één partij de energietransitie inderdaad zal vertragen.  In de brief schrijft de minister zelf ook dat “Het belangrijk is om op te merken dat de keuze voor infrastructuur in publieke handen mogelijk vertraging zal opleveren in het behalen van de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving voor 2030.”

Daarnaast is het onze verwachting dat dit besluit warmte voor afnemers bovendien duurder zal maken. Vanwege de vertraging en het feit dat het ondernemersrisico op dit moment veelal bij bedrijven ligt, maar kosten kunnen  in de nieuwe situatie bij de belastingbetaler komen te liggen. Het is daarnaast de vraag of gemeentes over de benodigde capaciteit, kennis en innovatiekracht beschikken. Naast de kosten lijken ook de consumententarieven hierdoor niet te gaan dalen; uit recent onderzoek van Berenschot blijkt dat warmtebedrijven in overheidshanden in de praktijk gemiddeld geen lagere warmtetarieven hanteren dan warmtenetten in commerciële handen.

Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is wat er door de Tweede, en daarna de Eerste kamer, precies besloten zal worden, houden we een slag om de arm. Voor bestaande warmtenetten (zoals o.a. Ede) lijkt er een ingroeiperiode te komen. Zodra er meer bekend is, zullen wij u hier via onze website over informeren.

Wat ons betreft is er geen tijd te verliezen en moet de warmtetransitie worden versneld. Met alle partijen samen en naast elkaar. Daar zetten we ons dagelijks voor in en dat zullen we ook blijven doen. We blijven in gesprek met lokale en provinciale overheden over onze activiteiten en werken samen waar het kan. We zijn ervan overtuigd dat de klimaatopdracht alleen kan lukken als we elkaar zoeken, vinden en versterken, om samen écht werk te kunnen maken van de energietransitie!

Lees ook onze blog hierover op EnergievoorElkaar.nu 

Update warmtetarieven

Rond prinsjesdag werd al bekend dat de overheid maatregelen gaat nemen om de kosten voor aardgas voor particuliere gebruikers te compenseren. Ook voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat in 2023 een prijsplafond gelden. Het plafondtarief wordt € 47,39 per gigajoule.

Verdere maatregelen over hoe het plafond gaat worden toegepast wachten we af. Er is bijvoorbeeld nog niet vastgesteld wat het ‘normaal’ gebruik van warmte is, dus het aantal GJ’s waarvoor het plafond tarief geldt. Voor onze klanten geldt dat het gemiddeld verbruik 25 GJ is. Voor deze gemiddelde verbruiker zal in 2023 de stijging van de warmterekening, zoals het er nu uitziet, worden beperkt tot € 24,92 extra per maand. Het is  onze verwachting dat het verbruik van 30 GJ valt binnen het normaal verbruik waarvoor het plafondtarief in 2023 gaat gelden.
De maximum-tarieven voor GJ’s en vastrecht, meettarief en huur en onderhoud die door de ACM worden vastgesteld, zijn nog niet bekend.


November en december 2022 : € 190 per maand.

Voor november en december 2022 ontvangen huishoudens een vaste korting op hun energierekening van € 190,- per maand. Ook klanten van warmte ontvangen deze korting, ook al blijven de tarieven voor warmte tot en met 31 december 2022 hetzelfde. Voorheen verrekende de overheid kortingen via de elektriciteitsrekening omdat (zo goed als) elk huishouden deze rekening krijgt, dus dit is nu weer de verwachting. 

Als warmteklant:
* beschikt u over de goedkoopste vorm van verwarming.
* is het aanschaffen van elektrische toestellen om te verwarmen ongunstig: uw elektriciteitsrekening gaat hierdoor veel hoger uitvallen dan u aan warmte bespaart. Als u aanschaf overweegt, informeer dan goed naar het verbruik van betreffend toestel en bereken wat dat voor uw situatie betekent aan extra elektriciteit en vermindering van het GJ verbruik.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-verwerkt-prijsplafond-gas-maximum-tarieven-voor-warmte

datum publicatie: 10 oktober 2022

Verlaging BTW tarief energie

Per 1 juli 2022 wordt het BTW-tarief voor energielevering verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt ook voor warmte en geldt t.m. 31 december 2022. 

Wij passen de voorschotbedragen van onze klanten aan op basis van deze verlaging van het BTW-tarief. Uitzondering hierop zijn de klanten die in juli een jaarafrekening ontvangen. Voor deze groep klanten wordt het aanpaste BTW-tarief verwerkt bij het vaststellen van het voorschotbedrag voor de nieuwe verbruiksperiode.

Al onze klanten hebben over de aanpassing bericht ontvangen. De aanpassing zal automatisch worden uitgevoerd, als klant hoeft u verder niets te doen.

Toelichting
Vanwege de stijgende kosten van energie heeft de overheid een aantal maatregelen genomen om kostenstijging voor consumenten te beperken. Eén van die maatregelen is dat het BTW-tarief wordt verlaagd van 21% naar 9%. Dat betekent dat de totale kosten van de aan u geleverde energie (elektriciteit en warmte) lager worden.

Om ervoor te zorgen dat deze maatregel een merkbaar effect oplevert, is besloten de voorschotbedragen geautomatiseerd aan te passen. Dit wordt in alle gevallen een verlaging.

Wij zullen dit uitvoeren door de wijziging in het BTW-tarief rechtstreeks in het voorschotbedrag te verwerken.

Op het verbruikskostenoverzichten zal het effect van de aanpassing van het BTW-tarief pas zichtbaar zijn VANAF het VKO dat in juli verstuurd wordt, over de maand juni.

TEO, TEA en restwarmte

Op een slim groen warmtenet kunnen diverse duurzame bronnen worden aangesloten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Zo bekijkt Warmtebedrijf Scherpenzeel momenteel Thermische Energie uit Oppervlakte- & Afval-water (TEO en TEA). Beide technieken zijn mogelijk in Scherpenzeel en zijn daarom op dit moment nog volop in onderzoek. Ook wordt er gekeken hoe de restwarmte vanuit de industrie te benutten is op het Slim Groen Warmtenet. Hieronder volgt een uitleg over de technieken. Wanneer er meer bekend is over de concrete toepassing hiervan, leest u dat op deze website.

TEO: THERMISCHE ENERGIE UIT OPPERVLAKTEWATER

Thermische energie uit oppervlakte ontstaat door gebruik te maken van de warmte uit oppervlakte. In de zomer warmt het oppervlaktewater op en dit kun je in de winter gebruiken voor verwarming.

Warmtebedrijf Scherpenzeel kijkt naar de deze bron, om oppervlaktewater een langere tijd op te slaan om dit in de winter te gebruiken als warmte voor woningen en bedrijven. Momenteel loopt nader onderzoek naar de te behalen temperaturen.

TEA: THERMISCHE ENERGIE UIT AFVALWATER

Thermische energie uit afvalwater komt neer op het winnen van warmte uit rioolwater. Hiervoor dient een warmtewisselaar geplaatst te worden in de afvalwaterleiding. Door een warmtewisselaar om het riool te leggen, kan het water ’s winters verwarmen. In Nederland zijn er al verschillende succesvolle projecten, waaronder voornamelijk zwembaden. Zij verbruiken vaak veel energie om hun water te verwarmen. Door het verwarmde water van het riool langs het zwembad te leggen, verwarm je op een duurzame manier het zwembad.

RESTWARMTE

Restwarmte kan worden gebruikt als groene warmtebron en is een mooie aanvulling op de groene warmtebronnenmix voor een Slim Groen Warmtenet zoals in Scherpenzeel. Bij apparaten die door elektriciteit gevoed worden, wordt een deel van die elektrische energie omgezet in warmte. Denk aan een lamp die warm wordt, als hij aanstaat. Die warmte is een restproduct. Fabrieken en andere bedrijven, houden na hun productie op grote schaal warmte over. Laten we deze warmte niet verspillen, maar gebruiken.

RESTWARMTE INZETTEN, NIET WEGKOELEN

Normaal gesproken wordt deze warmte ‘weggekoeld’ met koelwater in de lucht uitgestoten. Maar het is natuurlijk zonde om deze warmte niet te benutten. De warmte kan daarom gebruikt worden in het Slimme Groene Warmtenet. Dit is een win-winsituatie waarbij andere gebouwen verwarmd worden en het bedrijf dat de restwarmte levert juist gekoeld wordt. De constructie is natuurlijk nóg groener als de restwarmte afkomstig is van een bedrijf dat zelf door het warmtenet met groene warmte verwarmd wordt.

WARMTEMIX

Restwarmte vormt samen met andere warmtebronnen een mooie mix van groene warmtebronnen die samen zorgen dat in de warmtevraag wordt voorzien. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld zonnewarmte, aardwarmte, aquathermie en andere groene warmtebronnen die in de toekomst aan terrein winnen. Restwarmte als bron alleen, is onvoldoende voor ruimteverwarming en de warm watervoorziening.De aardgasprijs en warmte-tarieven

 • Hieronder vindt u de meest actuele informatie over de warmtetarieven.
 • Tot eind 2021 zijn de tarieven voor warmte vast en verandert er niets.
 • Er wordt momenteel overleg gevoerd tussen partijen en het kabinet, met als doel de tarieven zo stabiel mogelijk te houden.
 • Zodra er meer bekend is, passen wij onderstaande informatie aan.

Energieprijzen en warmtetarieven

Het is in het nieuws: de explosief stijgende prijzen van aardgas en elektriciteit. We merken in Nederland dat afhankelijkheid van de wereldmarkt ons in een andere positie zet dan we – als land met eigen gasreserves – gewend waren. Wat betekent de stijging van de energieprijzen voor u als particuliere klant?

Januari 2022.
Tot eind dit jaar staan de tarieven voor warmte vast en verandert er niets. Eind december horen Warmtebedrijven wat de ACM voorschrijft voor de warmtetarieven voor 2022. Daarbij spelen de tarieven van het aardgas een rol, ook al gebruikt u als onze klant dus geen aardgas. De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2022.

Hoe wordt de prijs van warmte bepaald?
Elk jaar bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de tarieven voor warmte. Dat betreft de vaste kosten voor het netwerk en de flexibele kosten van het verbruik van warmte. Dit tarief voor verbruik is gekoppeld aan de aardgasprijs. Dat is bedoeld als bescherming van de consument en als garantie dat duurzame warmte niet duurder is dan aardgas, omdat aardgas in Nederland het meest gebruikt is.

Het produceren van duurzame warmte is duurder dan het produceren van aardgas. Dit komt  bijvoorbeeld omdat het aardgasnet door de overheid van belastinggeld is aangelegd en een warmtenetwerk alleen door de gebruikers wordt betaald. Om de energietransitie mogelijk te maken heeft de overheid subsidiemaatregelen getroffen, om dit nadeel te compenseren. Producenten van duurzaam opgewekte warmte krijgen een subsidie van de overheid. Dit is een bedrag ‘per GJ die wordt geleverd aan de eindgebruiker’. Hierdoor wordt de kostprijs voor duurzame warmte vergelijkbaar met fossiel opgewekte warmte.

De tarieven voor warmte staan een jaar lang vast. Consumenten van warmte hebben geen last van tussentijdse prijsschommelingen of contracten die worden opengebroken door energieleveranciers.

De komende periode
Wat er de komende periode gaat gebeuren is nog niet duidelijk. In de Tweede Kamer wordt hier momenteel uitgebreid over gesproken. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en plaatsen updates hierop in dit bericht.

Warmtetarieven Warmtebedrijf Scherpenzeel dalen licht

Scherpenzeel, 8 februari 2021
Groene warmte wordt niet alleen steeds duurzamer, ook dalen de warmtetarieven in 2021 licht ten opzichte van 2020. Deze ontwikkeling houdt verband met de eveneens licht dalende maximumtarieven van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM stelt de maximumtarieven voor elk kalenderjaar opnieuw vast, bij wijze van consumentenbescherming en zoals vastgelegd in de Nederlandse Warmtewet. Daarnaast heeft Warmtebedrijf Scherpenzeel er ook in 2021 weer voor gekozen een korting van € 50,- per aansluiting toe te passen voor haar particuliere klanten.

Of klanten ook daadwerkelijk geld besparen, is afhankelijk van een aantal factoren. Klanten woonachtig in een nieuwbouwwoning wordt aangeraden de woning de eerste 12 maanden goed droog te stoken. Hiermee gaat dan een wat hoger verbruik gepaard, dan in de normale situatie wanneer de woning eenmaal ‘droog’ is. Ook het weer buiten is van invloed op het stookgedrag. Het weer verschilt immers van jaar tot jaar, met als voorbeeld het huidige moment met temperaturen diep onder het vriespunt. Ten slotte is er de kans groter dat klanten vanwege de Corona-maatregelen meer thuis zijn en thuiswerken dan anders. Ook dit kan ervoor zorgen dat de verwarming vaker aan staat, dan anders het geval zou zijn.

Bekijk hier de tarieven van 2021

Wij staan voor u klaar

Ondanks de COVID-19-maatregelen zoals de avondklok, staan wij nog steeds 24 uur per dag voor u klaar. U kunt ons bereiken via 085 – 07 601, bijvoorbeeld wanneer u een storing heeft aan de warmteset bij u thuis. In overleg met u verhelpen wij deze zo snel mogelijk.


We hebben een aantal maatregelen genomen om dit veilig te kunnen doen en we sluiten hiervoor aan bij de richtlijnen die in de installatie-branche zijn opgesteld. Onze monteurs nemen een aantal regels in acht en we vragen ook uw medewerking daarvoor:

 • Voordat de monteur aan huis komt, wordt u gevraagd of u of een van de andere bewoners, klachten hebben die overeen komen met COVID-19 klachten.
 • Voordat de monteur bij u aanbelt, reinigt hij/zij de handen. Ook bij vertrek worden de handen gereinigd.
 • Bij aankomst of vertrek wordt geen hand gegeven.
 • Na de identificatie en voordat de monteur bij u binnenkomt, zet de monteur mondkapje op, eventueel aangevuld met handschoenen.
 • De monteur zal u vragen voldoende afstand te nemen om hem doorgang te geven naar de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een monteur is toegerust met persoonlijke bescherming, zoals: reinigingsmiddelen, handschoenen en mondkapje. Ook tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk afstand te houden. Als dat mogelijk is, wordt u gevraagd om tijdens het uitvoeren van het werk, niet in dezelfde ruimte te blijven.
 • De monteur neemt geen eten of drinken aan.
 • Als de werkzaamheden gereed zijn, meldt de monteur dat bij u. Als het wenselijk is, kunt u de werkbon tekenen, die de monteur voor u klaarlegt. Daarbij moet minimaal 2 meter afstand worden bewaard.


Mocht u symptomen van een COVID-19 besmetting hebben en er wel actie nodig zijn om uw klacht op het gebied van warmte op te lossen, dan zullen we ons natuurlijk inspannen om uw klacht te verhelpen. In overleg met u en mogelijk in overleg met de GGD zullen we zoeken naar de mogelijkheden daarvoor.


Nog altijd geldt, dat we alleen samen en door aanpassing van ons gedrag, het virus kunnen bestrijden. We rekenen daarvoor op uw hulp, om onze monteurs een veilige werkomgeving te bieden.

20-11-2020 Update Buurtwarmte-Unit Akkerwinde

Twee maanden geleden gaf Warmtebedrijf Scherpenzeel een statusupdate over de Buurtwarmte-Unit aan de Groeperlaan / Hopeseweg die de nieuwbouw in Akkerwinde verwarmt. Er is inmiddels een aantal wijzigingen doorgevoerd waarover wij u graag nader informeren. Indien u nog vragen voor ons heeft, hopen wij dat u deze wilt stellen via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl of 085 – 07 12 601

Hek
Nu zowel het hek als de beplanting zijn geplaatst, is er op verzoek van de omgeving nagegaan wat de mogelijkheden zijn om beiden te verhogen. Het is mogelijk om het hek in dezelfde stijl met 1 meter te verhogen. De begroeiing groeit hier in het voorjaar dan langs op, tot een hoogte van 3 meter in totaal. De verhoging geldt voor het hek en om praktische redenen niet voor de toegangspoort. Deze aanpassing kan volgend jaar gedaan worden en heeft tot gevolg dat een groter deel van de Buurtwarmte-Unit aan het zicht wordt onttrokken; het schoorsteengedeelte zal echter zichtbaar blijven.

Beplanting

Tegen het hekwerk zijn nu zowel Hedera (klimop) als de klimplant Clematis geplant. Op het kleine talut voor de unit is het onkruid verwijderd en is ‘bosplantsoen’ aangeplant. Hierdoorheen is in de ondergrond een ‘wilde bloemenmengsel’ voor vlinders en bijen meegezaaid. In het ontwerp van dit beplantingsplant heeft Warmtebedrijf Ede medewerking en ideeën mogen ontvangen van een betrokken buurtbewoonster, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!

Emissiemetingen

In het activiteitenbesluit is opgenomen dat installaties zoals de Buurtwarmte-Unit gekeurd moet worden bij inbedrijfname. Er heeft inmiddels een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsgevonden. Een onafhankelijk geaccrediteerd onderzoeksbureau heeft metingen verricht naar emissies van de installaties. De gemeten waarden voldoen aan de normen en zijn gecontroleerd door Omgevingsdienst De Vallei (OddV).

Optimalisatie inregelsysteem

We bedienen nu nog slechts een relatief klein warmtenet, met een installatie die bedacht is op een volledige nieuwbouwwijk. Onze technische afdeling vergelijkt het wel eens met een auto die 2 km per uur rijdt in een hoge versnelling. Er is een technische regeling in de Buurtwarmte-Unit toegepast die het ‘gat’ tussen een (nog) klein warmtenet met een relatief grote opwekcapaciteit kan opvangen. Dit inregelsysteem moeten worden afgestemd op de dagelijkse praktijk (het variërende warmte-aanbod voor de eveneens variërende warmtevraag). Dit vereist in de beginfase doorlopende monitoring, hetgeen nog enkele tijd in beslag zal nemen. Er wordt gezocht naar een optimum in de inregeling zodat er doorlopend efficiënt en geurloos warmte wordt opgewekt, zonder onderbrekingen. In praktijk komt dit voor Warmtebedrijf Scherpenzeel nu neer op monitoren, bijstellen en opnieuw monitoren tot dit optimum bereikt wordt.

Vervoersbewegingen 

Vanuit de gemeente Scherpenzeel zijn er betonnen rijplaten bij de unit gelegd, waarop de transportwagen kan draaien. Hierdoor hoeven er geen verkeersbewegingen voor bevoorrading en/of controle van de unit plaats te vinden op de Groeperlaan. Warmtebedrijf Scherpenzeel heeft signalen ontvangen dat transport soms nog steeds via de Groeperlaan gaat. Hierop hebben wij onze monteurs en onze onderaannemers nogmaals geïnstrueerd te draaien en via de Hopeseweg het terrein te verlaten. Vanwege de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk is het natuurlijk altijd mogelijk dat er ook andersoortige vervoersbewegingen plaatsvinden.