Verlaging BTW tarief energie

Per 1 juli 2022 wordt het BTW-tarief voor energielevering verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt ook voor warmte en geldt t.m. 31 december 2022. 

Wij passen de voorschotbedragen van onze klanten aan op basis van deze verlaging van het BTW-tarief. Uitzondering hierop zijn de klanten die in juli een jaarafrekening ontvangen. Voor deze groep klanten wordt het aanpaste BTW-tarief verwerkt bij het vaststellen van het voorschotbedrag voor de nieuwe verbruiksperiode.

Al onze klanten hebben over de aanpassing bericht ontvangen. De aanpassing zal automatisch worden uitgevoerd, als klant hoeft u verder niets te doen.

Toelichting
Vanwege de stijgende kosten van energie heeft de overheid een aantal maatregelen genomen om kostenstijging voor consumenten te beperken. Eén van die maatregelen is dat het BTW-tarief wordt verlaagd van 21% naar 9%. Dat betekent dat de totale kosten van de aan u geleverde energie (elektriciteit en warmte) lager worden.

Om ervoor te zorgen dat deze maatregel een merkbaar effect oplevert, is besloten de voorschotbedragen geautomatiseerd aan te passen. Dit wordt in alle gevallen een verlaging.

Wij zullen dit uitvoeren door de wijziging in het BTW-tarief rechtstreeks in het voorschotbedrag te verwerken.

Op het verbruikskostenoverzichten zal het effect van de aanpassing van het BTW-tarief pas zichtbaar zijn VANAF het VKO dat in juli verstuurd wordt, over de maand juni.

TEO, TEA en restwarmte

Op een slim groen warmtenet kunnen diverse duurzame bronnen worden aangesloten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Zo bekijkt Warmtebedrijf Scherpenzeel momenteel Thermische Energie uit Oppervlakte- & Afval-water (TEO en TEA). Beide technieken zijn mogelijk in Scherpenzeel en zijn daarom op dit moment nog volop in onderzoek. Ook wordt er gekeken hoe de restwarmte vanuit de industrie te benutten is op het Slim Groen Warmtenet. Hieronder volgt een uitleg over de technieken. Wanneer er meer bekend is over de concrete toepassing hiervan, leest u dat op deze website.

TEO: THERMISCHE ENERGIE UIT OPPERVLAKTEWATER

Thermische energie uit oppervlakte ontstaat door gebruik te maken van de warmte uit oppervlakte. In de zomer warmt het oppervlaktewater op en dit kun je in de winter gebruiken voor verwarming.

Warmtebedrijf Scherpenzeel kijkt naar de deze bron, om oppervlaktewater een langere tijd op te slaan om dit in de winter te gebruiken als warmte voor woningen en bedrijven. Momenteel loopt nader onderzoek naar de te behalen temperaturen.

TEA: THERMISCHE ENERGIE UIT AFVALWATER

Thermische energie uit afvalwater komt neer op het winnen van warmte uit rioolwater. Hiervoor dient een warmtewisselaar geplaatst te worden in de afvalwaterleiding. Door een warmtewisselaar om het riool te leggen, kan het water ’s winters verwarmen. In Nederland zijn er al verschillende succesvolle projecten, waaronder voornamelijk zwembaden. Zij verbruiken vaak veel energie om hun water te verwarmen. Door het verwarmde water van het riool langs het zwembad te leggen, verwarm je op een duurzame manier het zwembad.

RESTWARMTE

Restwarmte kan worden gebruikt als groene warmtebron en is een mooie aanvulling op de groene warmtebronnenmix voor een Slim Groen Warmtenet zoals in Scherpenzeel. Bij apparaten die door elektriciteit gevoed worden, wordt een deel van die elektrische energie omgezet in warmte. Denk aan een lamp die warm wordt, als hij aanstaat. Die warmte is een restproduct. Fabrieken en andere bedrijven, houden na hun productie op grote schaal warmte over. Laten we deze warmte niet verspillen, maar gebruiken.

RESTWARMTE INZETTEN, NIET WEGKOELEN

Normaal gesproken wordt deze warmte ‘weggekoeld’ met koelwater in de lucht uitgestoten. Maar het is natuurlijk zonde om deze warmte niet te benutten. De warmte kan daarom gebruikt worden in het Slimme Groene Warmtenet. Dit is een win-winsituatie waarbij andere gebouwen verwarmd worden en het bedrijf dat de restwarmte levert juist gekoeld wordt. De constructie is natuurlijk nóg groener als de restwarmte afkomstig is van een bedrijf dat zelf door het warmtenet met groene warmte verwarmd wordt.

WARMTEMIX

Restwarmte vormt samen met andere warmtebronnen een mooie mix van groene warmtebronnen die samen zorgen dat in de warmtevraag wordt voorzien. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld zonnewarmte, aardwarmte, aquathermie en andere groene warmtebronnen die in de toekomst aan terrein winnen. Restwarmte als bron alleen, is onvoldoende voor ruimteverwarming en de warm watervoorziening.De aardgasprijs en warmte-tarieven

 • Hieronder vindt u de meest actuele informatie over de warmtetarieven.
 • Tot eind 2021 zijn de tarieven voor warmte vast en verandert er niets.
 • Er wordt momenteel overleg gevoerd tussen partijen en het kabinet, met als doel de tarieven zo stabiel mogelijk te houden.
 • Zodra er meer bekend is, passen wij onderstaande informatie aan.

Energieprijzen en warmtetarieven

Het is in het nieuws: de explosief stijgende prijzen van aardgas en elektriciteit. We merken in Nederland dat afhankelijkheid van de wereldmarkt ons in een andere positie zet dan we – als land met eigen gasreserves – gewend waren. Wat betekent de stijging van de energieprijzen voor u als particuliere klant?

Januari 2022.
Tot eind dit jaar staan de tarieven voor warmte vast en verandert er niets. Eind december horen Warmtebedrijven wat de ACM voorschrijft voor de warmtetarieven voor 2022. Daarbij spelen de tarieven van het aardgas een rol, ook al gebruikt u als onze klant dus geen aardgas. De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2022.

Hoe wordt de prijs van warmte bepaald?
Elk jaar bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de tarieven voor warmte. Dat betreft de vaste kosten voor het netwerk en de flexibele kosten van het verbruik van warmte. Dit tarief voor verbruik is gekoppeld aan de aardgasprijs. Dat is bedoeld als bescherming van de consument en als garantie dat duurzame warmte niet duurder is dan aardgas, omdat aardgas in Nederland het meest gebruikt is.

Het produceren van duurzame warmte is duurder dan het produceren van aardgas. Dit komt  bijvoorbeeld omdat het aardgasnet door de overheid van belastinggeld is aangelegd en een warmtenetwerk alleen door de gebruikers wordt betaald. Om de energietransitie mogelijk te maken heeft de overheid subsidiemaatregelen getroffen, om dit nadeel te compenseren. Producenten van duurzaam opgewekte warmte krijgen een subsidie van de overheid. Dit is een bedrag ‘per GJ die wordt geleverd aan de eindgebruiker’. Hierdoor wordt de kostprijs voor duurzame warmte vergelijkbaar met fossiel opgewekte warmte.

De tarieven voor warmte staan een jaar lang vast. Consumenten van warmte hebben geen last van tussentijdse prijsschommelingen of contracten die worden opengebroken door energieleveranciers.

De komende periode
Wat er de komende periode gaat gebeuren is nog niet duidelijk. In de Tweede Kamer wordt hier momenteel uitgebreid over gesproken. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en plaatsen updates hierop in dit bericht.

Warmtetarieven Warmtebedrijf Scherpenzeel dalen licht

Scherpenzeel, 8 februari 2021
Groene warmte wordt niet alleen steeds duurzamer, ook dalen de warmtetarieven in 2021 licht ten opzichte van 2020. Deze ontwikkeling houdt verband met de eveneens licht dalende maximumtarieven van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM stelt de maximumtarieven voor elk kalenderjaar opnieuw vast, bij wijze van consumentenbescherming en zoals vastgelegd in de Nederlandse Warmtewet. Daarnaast heeft Warmtebedrijf Scherpenzeel er ook in 2021 weer voor gekozen een korting van € 50,- per aansluiting toe te passen voor haar particuliere klanten.

Of klanten ook daadwerkelijk geld besparen, is afhankelijk van een aantal factoren. Klanten woonachtig in een nieuwbouwwoning wordt aangeraden de woning de eerste 12 maanden goed droog te stoken. Hiermee gaat dan een wat hoger verbruik gepaard, dan in de normale situatie wanneer de woning eenmaal ‘droog’ is. Ook het weer buiten is van invloed op het stookgedrag. Het weer verschilt immers van jaar tot jaar, met als voorbeeld het huidige moment met temperaturen diep onder het vriespunt. Ten slotte is er de kans groter dat klanten vanwege de Corona-maatregelen meer thuis zijn en thuiswerken dan anders. Ook dit kan ervoor zorgen dat de verwarming vaker aan staat, dan anders het geval zou zijn.

Bekijk hier de tarieven van 2021

Wij staan voor u klaar

Ondanks de COVID-19-maatregelen zoals de avondklok, staan wij nog steeds 24 uur per dag voor u klaar. U kunt ons bereiken via 085 – 07 601, bijvoorbeeld wanneer u een storing heeft aan de warmteset bij u thuis. In overleg met u verhelpen wij deze zo snel mogelijk.


We hebben een aantal maatregelen genomen om dit veilig te kunnen doen en we sluiten hiervoor aan bij de richtlijnen die in de installatie-branche zijn opgesteld. Onze monteurs nemen een aantal regels in acht en we vragen ook uw medewerking daarvoor:

 • Voordat de monteur aan huis komt, wordt u gevraagd of u of een van de andere bewoners, klachten hebben die overeen komen met COVID-19 klachten.
 • Voordat de monteur bij u aanbelt, reinigt hij/zij de handen. Ook bij vertrek worden de handen gereinigd.
 • Bij aankomst of vertrek wordt geen hand gegeven.
 • Na de identificatie en voordat de monteur bij u binnenkomt, zet de monteur mondkapje op, eventueel aangevuld met handschoenen.
 • De monteur zal u vragen voldoende afstand te nemen om hem doorgang te geven naar de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een monteur is toegerust met persoonlijke bescherming, zoals: reinigingsmiddelen, handschoenen en mondkapje. Ook tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk afstand te houden. Als dat mogelijk is, wordt u gevraagd om tijdens het uitvoeren van het werk, niet in dezelfde ruimte te blijven.
 • De monteur neemt geen eten of drinken aan.
 • Als de werkzaamheden gereed zijn, meldt de monteur dat bij u. Als het wenselijk is, kunt u de werkbon tekenen, die de monteur voor u klaarlegt. Daarbij moet minimaal 2 meter afstand worden bewaard.


Mocht u symptomen van een COVID-19 besmetting hebben en er wel actie nodig zijn om uw klacht op het gebied van warmte op te lossen, dan zullen we ons natuurlijk inspannen om uw klacht te verhelpen. In overleg met u en mogelijk in overleg met de GGD zullen we zoeken naar de mogelijkheden daarvoor.


Nog altijd geldt, dat we alleen samen en door aanpassing van ons gedrag, het virus kunnen bestrijden. We rekenen daarvoor op uw hulp, om onze monteurs een veilige werkomgeving te bieden.

20-11-2020 Update Buurtwarmte-Unit Akkerwinde

Twee maanden geleden gaf Warmtebedrijf Scherpenzeel een statusupdate over de Buurtwarmte-Unit aan de Groeperlaan / Hopeseweg die de nieuwbouw in Akkerwinde verwarmt. Er is inmiddels een aantal wijzigingen doorgevoerd waarover wij u graag nader informeren. Indien u nog vragen voor ons heeft, hopen wij dat u deze wilt stellen via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl of 085 – 07 12 601

Hek
Nu zowel het hek als de beplanting zijn geplaatst, is er op verzoek van de omgeving nagegaan wat de mogelijkheden zijn om beiden te verhogen. Het is mogelijk om het hek in dezelfde stijl met 1 meter te verhogen. De begroeiing groeit hier in het voorjaar dan langs op, tot een hoogte van 3 meter in totaal. De verhoging geldt voor het hek en om praktische redenen niet voor de toegangspoort. Deze aanpassing kan volgend jaar gedaan worden en heeft tot gevolg dat een groter deel van de Buurtwarmte-Unit aan het zicht wordt onttrokken; het schoorsteengedeelte zal echter zichtbaar blijven.

Beplanting

Tegen het hekwerk zijn nu zowel Hedera (klimop) als de klimplant Clematis geplant. Op het kleine talut voor de unit is het onkruid verwijderd en is ‘bosplantsoen’ aangeplant. Hierdoorheen is in de ondergrond een ‘wilde bloemenmengsel’ voor vlinders en bijen meegezaaid. In het ontwerp van dit beplantingsplant heeft Warmtebedrijf Ede medewerking en ideeën mogen ontvangen van een betrokken buurtbewoonster, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!

Emissiemetingen

In het activiteitenbesluit is opgenomen dat installaties zoals de Buurtwarmte-Unit gekeurd moet worden bij inbedrijfname. Er heeft inmiddels een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsgevonden. Een onafhankelijk geaccrediteerd onderzoeksbureau heeft metingen verricht naar emissies van de installaties. De gemeten waarden voldoen aan de normen en zijn gecontroleerd door Omgevingsdienst De Vallei (OddV).

Optimalisatie inregelsysteem

We bedienen nu nog slechts een relatief klein warmtenet, met een installatie die bedacht is op een volledige nieuwbouwwijk. Onze technische afdeling vergelijkt het wel eens met een auto die 2 km per uur rijdt in een hoge versnelling. Er is een technische regeling in de Buurtwarmte-Unit toegepast die het ‘gat’ tussen een (nog) klein warmtenet met een relatief grote opwekcapaciteit kan opvangen. Dit inregelsysteem moeten worden afgestemd op de dagelijkse praktijk (het variërende warmte-aanbod voor de eveneens variërende warmtevraag). Dit vereist in de beginfase doorlopende monitoring, hetgeen nog enkele tijd in beslag zal nemen. Er wordt gezocht naar een optimum in de inregeling zodat er doorlopend efficiënt en geurloos warmte wordt opgewekt, zonder onderbrekingen. In praktijk komt dit voor Warmtebedrijf Scherpenzeel nu neer op monitoren, bijstellen en opnieuw monitoren tot dit optimum bereikt wordt.

Vervoersbewegingen 

Vanuit de gemeente Scherpenzeel zijn er betonnen rijplaten bij de unit gelegd, waarop de transportwagen kan draaien. Hierdoor hoeven er geen verkeersbewegingen voor bevoorrading en/of controle van de unit plaats te vinden op de Groeperlaan. Warmtebedrijf Scherpenzeel heeft signalen ontvangen dat transport soms nog steeds via de Groeperlaan gaat. Hierop hebben wij onze monteurs en onze onderaannemers nogmaals geïnstrueerd te draaien en via de Hopeseweg het terrein te verlaten. Vanwege de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk is het natuurlijk altijd mogelijk dat er ook andersoortige vervoersbewegingen plaatsvinden.

COVID-19 maatregelen monteursbezoek

In deze periode dat we in Nederland zoveel mogelijk persoonlijke contacten voorkomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, kan het toch nodig zijn dat een bezoek aan huis van een van de monteurs van het Warmtebedrijf nodig is. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhoudswerk of het oplossen van een storing. We hebben een aantal maatregelen genomen om dit veilig te kunnen doen en we sluiten hiervoor aan bij de richtlijnen die in de installatie-branche zijn opgesteld. De gezondheid van onze monteurs en onze klanten is daarbij het uitgangspunt.

Onze monteurs nemen een aantal regels in acht en we vragen ook uw medewerking daarvoor:

 • Voordat de monteur aan huis komt, wordt u gevraagd of u of een van de andere bewoners, klachten hebben die overeen komen met de Covid-19 klachten.
 • Voordat de monteur bij u aanbelt, reinigt hij/zij de handen. Ook bij vertrek worden de handen gereinigd.
 • Bij aankomst of vertrek wordt geen hand gegeven.
 • Na de identificatie en voordat de monteur bij u binnenkomt, zet de monteur mondkapje op, eventueel aangevuld met handschoenen.
 • De monteur zal u vragen voldoende afstand te nemen om hem doorgang te geven naar de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een monteur is toegerust met persoonlijke bescherming, zoals: reinigingsmiddelen, handschoenen en mondkapje. Ook tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk afstand te houden. Als dat mogelijk is, wordt u gevraagd om tijdens het uitvoeren van het werk, niet in dezelfde ruimte te blijven.
 • De monteur neemt geen eten of drinken aan.
 • Als de werkzaamheden gereed zijn, meldt de monteur dat bij u. Als het wenselijk is, kunt u de werkbon tekenen, die de monteur voor u klaarlegt. Daarbij moet minimaal 2 meter afstand worden bewaard.

Mocht u symptomen van een Covid-19 besmetting hebben en er wel actie nodig zijn om uw klacht op het gebied van warmte op te lossen, dan zullen we ons natuurlijk inspannen om uw klacht te verhelpen. In overleg met u en mogelijk in overleg met de GGD zullen we zoeken naar de mogelijkheden daarvoor.

Nog altijd geldt, dat we alleen samen en door aanpassing van ons gedrag, het virus kunnen bestrijden. We rekenen daarvoor op uw hulp, om onze monteurs een veilige werkomgeving te bieden.

Klantenservice en monteursbezoek

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen, heeft onze Klantenservice een minimale bezetting. U kunt merken dat we daardoor wat minder goed telefonisch bereikbaar zijn. Wij raden u aan uw vragen aan onze Klantenservice zo veel mogelijk per mail te stellen, via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl. Wij hopen op uw begrip. Bij storingen kunt u uiteraard wel direct contact opnemen met ons callcenter.

Mocht het nodig zijn dat een monteur uw woning bezoekt, geldt voor onze monteurs een corona veiligheidsprotocol. We vertrouwen erop dat u onze monteurs de gelegenheid geven hun werk op een veilige manier te doen.

Enkele punten uit het veiligheidsprotocol zijn:
● Als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, kan de monteur NIET bij u zijn werkzaamheden uitvoeren.
● Voldoende afstand houden.
● Tijdens de werkzaamheden kunt u niet bij de monteur in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
● De monteur maakt gebruik van beschermingsmiddelen.

Update Buurtwarmte Unit Akkerwinde

Update Buurtwarmte-unit Akkerwinde

Warmtebedrijf Scherpenzeel gaat binnenkort enkele werkzaamheden uitvoeren aan de Buurtwarmte Unit aan de Groeperlaan / Hopeseweg. Deze unit voorziet de nieuwbouw van Akkerwinde van groene warmte.

 • In week 39 wordt het hekwerk rondom de Buurtwarmte Unit Akkerwinde geplaatst.
 • Het onkruid wordt van de locatie verwijderd en de grond wordt geëgaliseerd.
 • De beplanting van het hekwerk volgt in het najaar van 2020 *)

*) Warmtebedrijf Scherpenzeel gaat graag op korte termijn met een afvaardiging van direct omwonenden in gesprek over de mogelijkheden van de beplanting rondom de Buurtwarmte-unit. U kunt zich hiervoor tot eind week 39 aanmelden via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl

Vervoersbewegingen 
Vanuit de gemeente Scherpenzeel worden betonnen rijplaten bij de unit gelegd, waarop de transportwagen kan draaien. Hierdoor hoeven er geen verkeersbewegingen voor bevoorrading en/of controle van de unit plaats te vinden op de Groeperlaan. Vanwege de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk is het natuurlijk mogelijk dat er ook andersoortige vervoersbewegingen plaatsvinden.  

Geur- en rookoverlast
De Buurtwarmte Unit voor Akkerwinde heeft in de eerste fase een paar opstartproblemen gehad, waarbij rook- en geuroverlast is ervaren door omwonenden. Normaliter start de ketelinstallatie alleen zeer incidenteel op en af voor een onderhoudsbeurt. Omdat de verbranding op deze momenten tijdelijk onvolledig is, is er dan mogelijk sprake van overlast.

Nu gebeurde het dat één van de ketels bijna elke dag opnieuw op- en afstartte, met bijbehorende overlast tot gevolg. Er is door Warmtebedrijf Scherpenzeel hard aan gewerkt het probleem dat hieraan ten grondslag lag op te lossen. Inmiddels is het euvel voor het grootste gedeelte verholpen. Met de leverancier is uitvoerig gesproken over het functioneren van de installatie en er zijn diverse aanpassingen gedaan. Met de aansluiting van steeds meer nieuwbouwwoningen, wordt de Unit steeds opnieuw op maat ingeregeld.

In het geval dat u klachten ervaart of een melding heeft over de Buurtwarmte Unit zet Warmtebedrijf Scherpenzeel zich in om deze zo snel mogelijk te verhelpen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons 24-uurs servicenummer: 085 – 07 12 601

Emissiemeting

Binnenkort wordt er een emissiemeting bij de Buurtwarmte Unit Akkerwinde verricht. Dit gebeurt door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Warmtebedrijf Scherpenzeel verstuurt het meetrapport hiervan te zijner tijd naar de OddV / de omgevingsdienst. Zij controleren de gegevens en of er aan de normen wordt voldaan.

Indien u nog vragen heeft over onze groene warmtevoorziening, kunt u deze stellen aan klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl